Renault и околина

Renault и околина

Renault и околина
Назад
 
 
 Во тек на 2007 година Renault го покрена Renault ECO2 во Европа. Renault групацијата така го потврдува своето делување со цел намалување на штетното влијание врз околината за време на целиот животен циклус на автомобилот. Возилото Renault eco2 задоволува три критериуми:има емисија на CO2 помала од 140g/km или има погон на биогориво, се произведува во фабрика со сертификат ISO 14001, може да се искористи до 95% на крај од животниот циклус и содржи барем 5% рециклирана пластика.